Motiv

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozovatele e-shopu probowling.cz

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže specifikují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.probowling.cz. S těmito obchodními podmínkami se může kupující seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující před odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi dále souhlasí.

I.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.probowling.cz je HPM TEC, s.r.o. se sídlem a místem podnikání v Hustopečích, Herbenova 869/42, PSČ: 693 01, IČ: 25537814, DIČ: CZ25537814, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 31594, vložka C (dále jen „prodávající“).
Kupující je spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“).
Spotřebitelem je pro účely těchto obchodních podmínek každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je pro účely těchto obchodních podmínek ten, kdo samostatně vykonává na vlastní zodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná svým jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozími podmínkami v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své IČ, pak bere na vědomí, že se na něj nevztahují ty části obchodních podmínek, které se svou podstatou vztahují ke spotřebiteli.

Zbožím jsou pro účely těchto obchodních podmínek produkty nabízené prodávajícím v internetovém obchodě www.probowling.cz.

II.

Veškerá prezentace zboží umístěná na adrese www.probowling.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.
Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.probowling.cz odeslaná objednávka je závaznou nabídkou kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svou nabídkou na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající neprodleně potvrdí ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení se nepovažuje za přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace nabídky ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu či jinak. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, a tedy nabídku na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je nutno provést e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího info@probowling.cz
Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.
Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující, a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího.

III.

Spotřebitel má dle ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, zaslaný v písemné podobě na adresu HPM TEC, s.r.o., Herbenova 869/42, Hustopeče, 693 01, IČ: 25537814, nebo v elektronické podobě na e-mail: info@probowling.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na www.probowling.cz, spotřebitel však není povinen jej využít. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy poslední den příslušné lhůty.
Zboží, ohledně kterého spotřebitel od smlouvy odstupuje, musí být bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vráceno prodávajícímu zpět na adresu jeho sídla. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu.
Pokud spotřebitel tímto způsobem odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny v přiměřené lhůtě poté, co prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
- došlo-li k porušení stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
- použil-li kupující věc ještě před objevením závady;
- nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
- prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Výše uvedená ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně na adrese HPM TEC, s.r.o., Herbenova 869/42, Hustopeče, 693 01, IČ: 25537814, nebo e-mailu: info@probowling.cz

V.

Prodávající poskytuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
1.    osobní       - v místě podnikání, a to na adrese: Herbenova 869/42, Hustopeče, 693 01
2.    zasílání      - přepravní službou DPD CZ, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Kupující je při převzetí zásilky povinen zkontrolovat obal a případné poškození, a pokud je balík poškozen, otevřít jej za přítomnosti dopravce. V případě poškození je kupující povinen odmítnout balík převzít a ihned kontaktovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brát zřetel. V případě převzetí poškozeného balíku již nebude možné uplatnit jakákoliv práva z vad, které byly nebo mohly být způsobeny při dopravě.
Kupní cenu za zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je možné hradit následujícími způsoby:
  • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) služby DPD CZ, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
  • Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího do 10 dní ode dne doručení e-mailu se shora uvedenými platebními údaji, v opačném případě nebude zboží odesláno, popř. předáno.
  • Platební karta - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu.
  • Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží v sídle společnosti v na adrese Herbenova 869/42, Hustopeče, 693 01, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na prodejně připraveno.

V případě nevyzvednutí zásilky (neplnění povinnosti z uzavřené kupní smlouvy) má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a bude mu účtovat náklady na přepravu zboží (poštovné, balné, a náklady s nimi spojené). Náklady na přepravu zboží lze uhradit na číslo učtu 1382175379/0800 do 10 pracovních dní od výzvy k jejich uhrazení. V případě neuhrazení nákladu na přepravu zboží, bude pohledávka předána příslušné společnosti oprávněné k vymáhání pohledávek.

VI.

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem na email prodávajícího info@probowling.cz. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.probowling.cz v sekci „Zákaznická sekce“. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen osobní údaje vymazat, pokud ke zpracování takových osobních údajů je dán zákonný důvod.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky a budou projednány příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy pouze v českém jazyce.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně celého obsahu jsou platné a účinné od 1. 2. 2018, jsou k dispozici elektronicky na www.probowling.cz.