Předsmluvní informace

HPM TEC, s.r.o., jakožto prodávající a provozovatel internetového obchodu www.probowling.cz (dále jen „prodávající“), tímto před uzavřením smlouvy poskytuje kupujícímu v pozici spotřebitele veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

  • kontaktní údaje prodávajícího: HPM TEC, s.r.o., se sídlem Hustopeče, Herbenova 869/42, PSČ: 693 01, IČ: 25537814, DIČ: CZ25537814, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 31594, vložka C, adresa pro doručování elektronické pošty: info@probowling.cz;
  • činností prodávajícího je provoz internetového obchodu www.probowling.cz a prodej na tomto internetovém obchodu nabízeného zboží;
  • specifikace zboží a jeho vlastností je specifikována v objednávce. Celková cena za zboží je uvedena na internetových stránkách u daného zboží, cena včetně nákladů na doručení je pak uvedena v objednávce a rovněž je sdělena v e-mailovém potvrzení obdržení objednávky, v takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;
  • platba za zboží může být provedena dobírkou, bankovním převodem, platební kartou nebo hotově, způsob platby si volí kupující v objednávce. V případě platby bankovním převodem a platební kartou hradí kupující plnou kupní cenu a náklady za dopravu předem, tj. před odesláním zboží kupujícímu;
  • zboží bude odesláno prostřednictvím přepravní služby nebo si jej kupující vyzvedne osobně, způsob dodání zboží si volí kupující v objednávce;
  • práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí obchodními podmínkami prodávajícího (dostupné na www.probowling.cz) a příslušnými obecně závaznými právními předpisy;
  • spotřebitel má dle ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy (dostupný na www.probowling.cz), zaslaný v písemné podobě na adresu HPM TEC, s.r.o., Herbenova 869/42, Hustopeče, 693 01, IČ: 25537814, nebo v elektronické podobě na e-mail: info@probowling.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy poslední den příslušné lhůty. Zboží, ohledně kterého spotřebitel od smlouvy odstupuje, musí být bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vráceno prodávajícímu zpět na adresu jeho sídla. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu;
  • kupující v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz, Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, www.coi.cz.