Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti HPM TEC, s.r.o., IČ: 25537814, se sídlem: Hustopeče, Herbenova 869/42, PSČ 693 01, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 31594, telefon +420 605 593 587, e-mail info@probowling.cz


1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností HPM TEC, s.r.o., v postavení prodávajícího při výkonu podnikatelské činnosti (dále také jako „prodávající“), a třetími subjekty, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

1.2 Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo jejími přílohami vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP. Některá ustanovení těchto OP se vztahují pouze na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a spotřebitelem, přičemž taková ustanovení jsou takto označena anebo z nich vztah ke spotřebiteli vyplývá.

1.3 Definice a výklad pojmů:

1.3.1 Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci vlastnické právo;

1.3.2 Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu; Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

1.3.3 Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu;

Spotřebitel – je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; v rámci OP se za podnikatele považuje i každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě, který jinak jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se v rámci těchto OP považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Uvede-li osoba v rámci obchodního styku své
přidělené identifikační číslo (IČ) bere tím na vědomí, že se na ni nevztahují ustanovení ohledně spotřebitele.

2. Vznik kupní smlouvy

2.1 Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen „závazná objednávka“). Druh objednávané věci musí odpovídat sortimentu prodávajícího. Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata. Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v nabídce prodávajícího. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního množství na jednu objednávku. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu
doručena písemně (např. poštou, faxem, emailem), telefonicky nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí. V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 bodě 2.1. těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

2.2 Pokud má prodávající zájem objednávku akceptovat, prodávající doručí kupujícímu potvrzení závazné objednávky (např. poštou, faxem, e-mailem, telefonicky), v níž uvede druh, množství objednávané věci, jakost a provedení věci, místo dodání věci, předpokládaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Závazná objednávka kupujícího se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

2.3 Okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy dodá prodávající kupujícímu objednanou věc, a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu. V případě pochybností platí, že objednávka byla potvrzena a kupní smlouva uzavřena, pokud kupující od prodávajícího převzal zboží na základě příslušné závazné objednávky.

2.4 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednaná věc již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodána. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení
části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

2.5 Údaje o obsahu závazku, které prodávající sdělil kupujícímu před uzavřením smlouvy, se stávají obsahem smlouvy, ledaže si strany výslovně ujednaly určitou náležitost jinak.

2.6 Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.

3. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

3.1 Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.

3.2 Prodávající odevzdá kupujícímu věc (tj. předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

3.3 Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.

4. Kupní cena

4.1 Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu je stanovena na základě nabídky/ceníku, který je k nahlédnutí u prodávajícího v době objednání věci, popř. je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující je povinen se před odesláním závazné objednávky prodávajícímu seznámit s platným ceníkem prodávajícího, přičemž odesláním závazné objednávky je kupní cena kupujícím odsouhlasena. Ceník zboží vyhlašuje prodávající na dobu neurčitou a platí do odvolání, resp. do vyhlášení nového ceníku. V případě koupě věci přes internet vždy platí, že kupní cena je přehledně uvedena v jednotlivých krocích (vč. shrnutí objednávky) před odesláním objednávky.

4.2 V individuálních případech může být kupní cena stanovena dohodou.

4.3 V kupní ceně je zahrnuto příslušné DPH v zákonné výši. Případné náklady na dodání věci do místa plnění v kupní ceně zahrnuty nejsou. Ceník obsahuje též ceny uvedené bez DPH a dále náklady na dodání věci do místa plnění, které kupující odsouhlasuje před odesláním objednávky. V případě nadstandardního balení je samostatně hrazeno též balné, jehož cenu kupující odsouhlasuje před odesláním objednávky.

5. Fakturace, platební podmínky kupní ceny

5.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 4 OP, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.

5.2 Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení zálohy na kupní cenu. Záloha na kupní cenu bude uhrazena na základě proforma faktury vystavené prodávajícím. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována. Proforma faktura je zpravidla vystavena spolu s potvrzením o přijetí závazné objednávky.

5.3 Dle dohody stran bude kupní cena kupujícím uhrazena některým z následujících způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení věci či ceny dopravy (pokud bylo dohodnuto):

a) platba v hotovosti na pokladně prodávajícího při převzetí věcí v sídle nebo provozovně prodávajícího,
b) platba bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
c) platba na dobírku při doručení věci na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce.
d) platba kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay

Prodávající je oprávněn umožnit kupujícímu jen některý z uvedených způsobů platby. Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

5.4 Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet prodávajícího.

5.5 Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství věci, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek.

5.6 Vystavená faktura je zároveň potvrzením o dodání věci (dodací list) kupujícímu v případě osobního převzetí věci kupujícím.

5.7 Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) zejména v těchto případech:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejnou či adekvátní
náhradní věc,
b) nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně dodané věci,
c) pokud prodávající odsouhlasí kupujícímu vrácení prodaného zboží.

5.8 Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura prodávajícího splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

5.9 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

5.10 Je-li kupující v prodlení s plněním jakýchkoli svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu a kupující poptává další dodávky zboží ze strany prodávajícího, je prodávající oprávněn požadovat finanční zajištění dodávky zboží, a to platbou předem, hotově nebo dobírkou. Výše uvedené finanční zajištění (tj. platbu předem, hotově nebo dobírkou) vyžaduje prodávající vždy u prvních tří objednávek učiněných kupujícím.

5.11 Úvěrový limit – prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu úvěrový limit, v jehož rámci může kupující odebírat zboží s bezhotovostní platbou kupní ceny (tzv. na fakturu), jestliže přitom bude dodržovat stanovené splatnosti. Úvěrovým limitem se rozumí součet všech pohledávek před i po termínu splatnosti včetně DPH. Překročí-li výše pohledávek úvěrový limit, může kupující odebrat další zboží pouze při platbě sjednané
ceny na základě vyúčtování zálohovou fakturou, nebo při platbě v hotovosti, nebo při dopravě zboží dobírkou. Plní-li kupující své platební závazky vůči prodávajícímu řádně a včas, může prodávající tento limit přiměřeně zvýšit.

5.12 Kupní smlouva je uzavírána prostředky na dálku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, která je hrazena ze strany kupujícího za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované nejsou.

6. Místo plnění a dodání věci

6.1 Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.

6.2 Pokud je objednávané zboží skladem, je zpravidla expedováno u závazných objednávek přijatých do 12.00 hod ve stejný den, u závazných objednávek přijatých po 12.00 hod následující pracovní den anebo dle dohody stran. Zboží je zpravidla zasíláno přepravní službou a je doručováno dle podmínek přepravce, zpravidla do 7 pracovních dní.

6.3 Expediční náklady hradí prodávající, pokud celková vyúčtovaná výše kupní ceny bez DPH přesáhne částku 2.000,- Kč. Nepřesáhne-li celková vyúčtovaná výše kupní ceny částku 2.000,-Kč bez DPH, hradí přepravné kupující.

6.4 Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně v sídle prodávajícího nebo mu věc bude odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb, příp. doručena prodávajícím osobně, to vše dle dohody stran
v kupní smlouvě.

6.5 Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se uvedené pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

6.6 Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

6.7 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

6.8 Během převzetí zásilky provede kupující kontrolu zásilky a neporušenosti jejich obalů. Jakékoliv zjištěné poškození obalů je nutno uvést do přepravního listu. Bez záznamu v přepravním listu není možno reklamaci poškození zboží během přepravy uplatnit. Za poškození zásilky během přepravy odpovídá přepravce. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje přepravci převzetí nepoškozené zásilky.

6.9 Požadavek kupujícího na rozdílné fakturační a dodací adresy je povinen uvést v závazné objednávce. Pozdějším požadavkům na změny doručovací adresy prodávající vyhoví pouze v případě, kdy to bude vzhledem k organizačním a technickým podmínkám možné.

6.10 V případě prodlení kupujícího s převzetím věci řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to až do výše 100 % z ceny věci.

6.11 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci, odpovědnost za vady

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím věci a úplným zaplacením kupní ceny. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává vlastníkem věci prodávající (výhrada vlastnického práva).

7.2 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pokud je kupujícím spotřebitel).

7.3 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil.

7.4 Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

7.5 Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku:

7.5.1 Reklamace kupujícího (oznámení vady) musí obsahovat zejména identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, identifikaci zboží, popis vady.

7.5.2 V případě oprávněné reklamace kupujícího může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.5.3 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.5.4 Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.5.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůželi věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.5.6. Prodávající neručí za vady vzniklé neodborným skladováním, případně zpracováním zboží v rozporu s návody nebo jeho určením anebo s pokyny výrobce. Dále neručí za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, jakož i za vady zboží vzniklé tím, že při jeho montáži nebo aplikaci nebylo použito správné nářadí, přístroje a příslušenství.

7.6 Spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, přičemž lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

V případě odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dní spotřebitel nebude žádným způsobem sankcionován. Práva a povinnosti stran při odstoupení od smlouvy se řídí níže uvedenými ustanoveními OP a ustanoveními § 1829 a násl. občanského zákoníku.

7.7 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 7. 6 OP spotřebitel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího HPM TEC, s.r.o., IČ: 25537814, Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu,(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem, případně osobně na provozovně prodávajícího). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 7.6 OP může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je v příloze předsmluvních informací a je též dostupný na www.probowling.cz, spotřebitel však není povinen jej využít. Pokud je odstoupení od smlouvy odesíláno, je nutno jej zaslat na adresu HPM TEC, s.r.o., Herbenova 869/42, Hustopeče, 693 01, nebo v elektronické podobě na e-mail: info@probowling.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby bylo odstoupení od smlouvy odesláno poslední den příslušné lhůty.

7.8 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy dle čl. 7. 6 OP je povinen zaslat nebo předat předmět koupě nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Předmět koupě musí být vrácen na adresu sídla prodávajícího, přičemž čtrnáctidenní lhůta je zachována v případě, že spotřebitel zašle prodávajícímu předmět koupě poslední den lhůty. Náklady na zaslání nebo předání předmětu koupě zpět prodávajícímu nese
spotřebitel. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.9 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže
spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Další podmínky jsou stanoveny v
ustanoveních § 1829 a násl. občanského zákoníku.

7.10 Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy ve smyslu výše uvedeného, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní, a to bez jakýchkoliv nákladů pro spotřebitele. Vedlejší smlouvou je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno prodávajícím nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

7.11 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

7.12 Spotřebitel je oprávněn využít práva z vadného plnění dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku (níže uvedená ustanovení OP platí pouze, pokud je kupujícím spotřebitel):

7.12.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To však neplatí:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

7.12.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
d) je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
e) odpovídá množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat,
f) je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

7.12.3 Má-li dodaná věc vadu ve smyslu ust. čl. 7.12.2 OP, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna
bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc
na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná.

7.12.4 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

7.12.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Vadou věci není ani opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.12.6 Práva z vadného plnění včetně odstranění vady budou vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

7.12.7 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

7.13. Spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku

a) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo
b) požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

7.14. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží dle bodu 6. 2 OP, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

8. Sankce z kupní smlouvy

8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

8.2
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok prodávajícího na
náhradu škody.

8.3 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím věci, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

9. Nesplnění závazků

9.1 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, (vč. např. vládních nařízení, včetně protiepidemických), jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

9.2 Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

9.3 Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání objednané věci, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Místně příslušným soudem pro řešení případných sporů mezi prodávajícím a kupujícím je v prvním stupni soud určený dle sídla prodávajícího (neplatí pro kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem). Smlouva je sepsána v českém jazyce.

10.2 Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). Kupující v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), se sídlem Štěpánská
796/44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ nebo stránkách www.adr.coi.cz., případě mlže být využita i online platforma: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tímto není dotčena pravomoc obecných
soudů k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy.

10.3 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve smlouvách, jejichž součástí
tyto OP jsou.

10.4 Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních
smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

10.5 Tyto OP se použijí přednostně před OP podmínkami smluvních partnerů. Obchodní podmínky smluvního partnera – kupujícího se nepoužijí, a to ani tehdy, jsou-li takové obchodní podmínky uvedeny v objednávkách kupujícího nebo je na ně v objednávkách nebo požadavcích kupujícího odkazováno nebo které jsou kupujícím jinak navrhovány, a to i v tom případě, nebyly-li takové odchylné podmínky kupujícího společností HPM
TEC, s r.o. odmítnuty. Při požadavku kupujícího na jiné OP se musí uzavřít rámcová kupní smlouva, kde budou tyto OP přímo specifikovány.

10.6 Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury déle než 40 dní, předá prodávající řešení pohledávky za kupujícím vymáhací společnosti.

Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 6. 1. 2023.