Sdělení kupujícímu

Společnost HPM TEC, s.r.o., IČ: 255 37 814, se sídlem: Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, jakožto prodávající a provozovatel internetového obchodu www.probowling.cz (dále jen „prodávající“), tímto před uzavřením smlouvy poskytuje kupujícímu v pozici spotřebitele (dále jen „objednatel“) veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

1. Údaje o prodávajícím

Prodávající je společnost HPM TEC, s.r.o., IČ: 255 37 814, se sídlem: Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31594. Kontaktní údaje jsou:

a) telefon +420 605 593 587
b) e-mail info@probowling.cz

2. Informace o smlouvě, charakteristika zboží

2.1 Prodávající je provozovatelem internetového obchodu dostupného na webových stránkách www.probowling.cz a zároveň je prodejcem zboží nabízeného v tomto internetovém obchodu.

2.2 Přesná specifikace konkrétního objednávaného zboží a jeho vlastnosti jsou uvedeny vždy v objednávce.

3. Cena prodávaného zboží a další náklady spojené s prodávaným zbožím, způsob dodání věci a způsob platby

3.1 Cena zboží je uvedena na internetových stránkách vždy u každého konkrétního prodávaného zboží. Cena za zboží je stanovena na základě ceníku, který je dostupný na internetových stránkách prodejce. Cena zboží je včetně DPH a včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (vyjma nákladů na dodání zboží – viz níže).

3.2 Dle dohody stran bude objednatel hradit cenu za zboží jedním z níže uvedených forem platby:

a) platba v hotovosti na pokladně prodávajícího při převzetí věcí v sídle nebo provozovně prodávajícího,
b) platba bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
c) platba na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce.
d) platba kartou přes platební bránu Shoptet Pay

Prodávající je oprávněn umožnit kupujícímu jen některý z uvedených způsobů platby. Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

3.3 Prodávající může požadovat po objednateli uhrazení zálohy na kupní cenu. Záloha na kupní cenu bude uhrazena na základě proforma faktury vystavené prodávajícím. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka objednatele prodávajícím neprodleně vyřizována. O nutnosti uhradit zálohu je spotřebitel vždy informován před odesláním objednávky.

3.4 Způsob dodání zboží si volí objednatel v objednávce sám. Zboží může být odesláno prostřednictvím zprostředkovatele přepravních služeb nebo si ho může objednatel vyzvednout osobně v sídle prodávajícího. Náklady na dodání zboží se účtují samostatně a objednatel tyto náklady odsouhlasuje před odesláním objednávky. V případě nadstandardního balení je samostatně hrazeno též balné, jehož cenu kupující odsouhlasuje před odesláním objednávky. Způsoby doručení a možnosti platby jsou dostupné zde.

3.5 Pokud je objednávané zboží skladem, je zpravidla expedováno u závazných objednávek přijatých do 12.00 hod ve stejný den, u závazných objednávek přijatých po 12.00 hod následující pracovní den anebo dle dohody stran. Zboží je zpravidla zasíláno přepravní službou a je doručováno dle podmínek přepravce, zpravidla do 7 pracovních dní. V případě, že je kupující spotřebitel, prodávající zajistí doručení nejpozději do třiceti dnů.

3.6 V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny nebo její části je objednatel povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok prodávajícího na náhradu škody.

3.7 Případné stížnosti mohou být sdělovány telefonicky, e-mailem nebo jiným obdobným způsobem prodávajícímu. Stížnosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od doručení stížnosti.

4. Zvláštní ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1829 Občanského zákoníku

4.1 Byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, objednatel v pozici spotřebitele má právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů, a to i bez udání důvodu. Lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

V případě odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dní spotřebitel nebude žádným způsobem sankcionován. Práva a povinnosti stran při odstoupení od smlouvy se řídí níže uvedenými ustanoveními a ustanoveními § 1829 a násl. občanského zákoníku.

4.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího HPM TEC, s.r.o., IČ: 25537814, Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem telefonicky nebo e-mailem, případně osobně na provozovně prodávajícího). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je v příloze a je též dostupný na www.hpmtec.cz, spotřebitel však není povinen jej využít. Pokud je odstoupení od smlouvy odesíláno, je nutno jej zaslat na adresu HPM TEC, s.r.o., Herbenova 869/42, Hustopeče, 693 01, nebo v elektronické podobě na e-mail: info@probowling.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby bylo odstoupení od smlouvy odesláno poslední den příslušné lhůty.

4.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy je povinen zaslat nebo předat předmět koupě nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Předmět koupě musí být vrácen na adresu sídla prodávajícího, přičemž čtrnáctidenní lhůta je zachována v případě, že spotřebitel zašle prodávajícímu předmět koupě poslední den lhůty (je možno zaslat obvyklou poštovní cestou). Náklady na zaslání nebo předání předmětu koupě zpět prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Další podmínky jsou stanoveny v ustanoveních § 1829 a násl. občanského zákoníku.

4.5 Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy ve smyslu výše uvedeného, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní, a to bez jakýchkoliv nákladů pro spotřebitele. Vedlejší smlouvou je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno prodávajícím nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

4.6 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a práva vznikající ze záruky

5.1 V případě vadného plnění ze strany prodávajícího dle smlouvy objednateli náleží práva vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména se jedná o ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodávající odpovídá objednateli za to, že zboží nebude trpět vadou. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel vedle dalších nároků zejména právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Objednatel uplatňuje svá práva z vadného plnění bezodkladně poté, co vadu zjistil. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel na adrese Prodávajícího: Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče.

5.2 Další informace a podmínky pro uplatňování práv jsou uvedené v čl. 7 Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, tyto všeobecné obchodní jsou k nahlédnutí na webových stránkách prodávajícího www.probowling.cz (se kterými má objednatel povinnost se seznámit před učiněním objednávky).

5.3 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, na základě ustanovení § 2165 občanského zákoníku.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele pokud je objednatelem spotřebitel. Pro uzavření Smlouvy i komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk.

6.2 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

6.3 V případě, že je smlouva uzavírána pomocí technických nebo elektronických prostředků na dálku, prodávající uchovává takto uzavřené smlouvy a Objednateli budou na základě žádosti zpřístupněny. Při využití internetového obchodu (tzv. e-shop) vyplývají jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy přímo z uživatelského rozhraní e-shopu; objednatel zejména vloží zboží do košíku, zvolí způsob dopravy, vyplní své osobní a fakturační údaje a před závazným odesláním objednávky řádně zkontroluje úplnost a správnost všech údajů (shrnutí objednávky). V případě, že Objednatel zjistí chyby při uzavírání smlouvy, může je opravit návratem do kroku předcházejícího potvrzení správnosti zadaných údajů, popř. zasláním požadavku prodávajícímu. Před podáním objednávky je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky není uzavřena kupní smlouva, ta je uzavřena až okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího objednateli.

6.4 Odpovědi na případné dotazy Objednatele se lze obrátit na kontaktní údaje prodávajícího uvedené výše.

6.5 Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). Kupující v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ nebo stránkách www.adr.coi.cz., případě mlže být využita i online platforma: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy.

6.6 Tyto Předsmluvní informace byly předány Objednateli v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy.


Tyto Předsmluvní informace jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2023

 

Příloha č. 1 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznamují, že tímto v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuji od Smlouvy uzavřené mezi mnou a společností HPM TEC, s.r.o., IČ: 25537814, Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 31594, a to ohledně níže specifikovaného zboží.

Pro účely odstoupení od Smlouvy formou elektronické komunikace zasílejte tento vyplněný formulář na e-mail: prodej@hpmtec.cz.

Datum a číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace zboží, kterého se smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

V ……………………… dne ………………..

 

Podpis spotřebitele:_____________________________